Meta Vasipari Kft.

Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a META Vasipari Kft. (továbbiakban: Szállító, Szolgáltató) által akár a www.metavasipar.hu weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő, akár a Szállítóval írásbeli szerződés alapján jogviszonyba lépő Megrendelő, Ügyfél (a továbbiakban: Megrendelő, Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

1. A Szállító adatai:

Cégnév: META Vasipari Kft.
Székhely: 5516 Körösladány, Híd tér 1.,
Levelezési cím: 5516 Körösladány, Híd tér 1.,
Számlavezető bank: K&H Bank Zrt. Szeghalom
Számlaszám: 10402661-26610434-00000000
Adószám: 11833213-2-04
A cég elektronikus elérhetősége: meta@metavasipar.hu
A cég weboldalának címe: www.metavasipar.hu
Telefonszám: +36 (66) 474-018, +36 (66) 522-941
Fax: Kereskedelem: +36 (66) 474-800
Adminisztráció: +36 (66) 474-718
Cégjegyzékszáma: 04-09-004605
Nyilvántartásba vevő Bíróság mint Cégbíróság: Gyulai Törvényszék Cégbírósága, 5700 Gyula, Pf. 102.

2. Az ajánlatkérés folyamata

2.1. Termékkatalógusból választva

A honlap tetején található Főmenüből a Termékek menüpontot választva lehet böngészni a termékek között. Az egyedi terméklapokon van lehetőség a darabszám megadását követően ajánlatkéréshez hozzárendelni a termékeket. A kiválasztott termékek darabszáma kijelzésre kerül a főmenüben az ajánlatkérés ikon mellett. Amennyiben már több termék nem kerül kiválasztásra, a lap tetején lévő ajánlatkérés ikon tovább részével lehet a további adatmegadás részhez eljutni.

Itt meg kell adni minden szükséges adatot, hogy az ajánlatkérő azonosítható lehessen: vezetéknevet, keresztnevet, email címet, cím adatokat, telefonszámot. Amennyiben a kért szállítási cím eltér a megadott címtől akkor jelölni kell az űrlapon, és ki kell tölteni a megfelelő szállítási címmel minden szükséges adatot. A kiválasztott termékek mennyiségében lehet még módosítani, és lehet terméket is törölni a listáról. Lehetőség vagy szabad mezős szöveges megjegyzés hozzáfűzésére is. Az adatok megadása nem minősül regisztrációnak, mivel az adatok csak az adott ajánlatkérés végett kerülnek tárolásra. 

Az Ügyfél az ajánlatkérést csak abban az esetben tudja eljuttatni elektronikus úton Szállító részére amennyiben elolvassa és elfogadja az Általános szerződési feltételeket és az Adatvédelmi tájékoztatót. A jelölő négyzetbe tett pipával az Ügyfél kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.
A Szállítót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szállító minden ajánlatkérést egy önálló jogi személyként kezel. A szállítót a regisztrált adatok Ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
Az ajánlatkérésre Szállító árajánlatot ad az adott termék(ek)ről az ajánlat kérés beérkezésétől számított 5 munkanapon belül. Amennyiben ez a határidő nem tartható, Szolgáltató egyeztetést kezdeményez az Ügyféllel a határidő tekintetében. A kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg az általános forgalmi adót és egyéb közterheket nem tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A termékek ára magyar forintban (HUF) van feltüntetve.

2.2. Szöveges üzenetben a honlapon keresztül

A honlapon több oldalról is elérhető az a funkció, melyen keresztül szöveges üzenet küldhető Szállító részére. Az üzenethez megadandó az üzenet küldő neve, email címe, a tárgy és a szöveges üzenet. Az üzenet elküldéséhez egy azonosító kódot is meg kell adni, ami a beviteli mező melletti képen jelenik meg.

2.3. Email-en keresztül

Árajánlat kérést Ügyfél küldhet a saját levelező rendszeréből Szállító email címére is.

2.3. Megrendelés

Amennyiben Ügyfél elfogadja a Szállító által küldött árajánlatot, akkor erről írásos megrendelést küld szállítónak.

A Megrendelő árajánlat elfogadásáról – azaz a megrendelésről – szóló elektronikus levelének Szállítóhoz történő beérkezésétől számított 5 munkanapon belül a Szállító elektronikus úton megküldi a Megrendelés visszaigazolást. A Megrendelő megrendelését telefax útján is leadhatja a Szállító részére az 1. pontban ismertetett számra. A megrendelés nem minősül elektronikus úton megkötött szerződésnek!
A Megrendelő a Szállítási szerződés egy általa aláírt példányát köteles visszaküldeni a Szállító részére postai vagy elektronikus úton annak kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül.

3. Szállítás, átadás-átvétel

A megrendelt termék szállítása a Megrendelés visszaigazolás alapján történik az ott feltüntetett szállítási határidőn belül, vagy a Megrendelővel szóban, telefonon vagy írásban egyeztetett egyéb időpontban. A szállítás módja mindig az, ami a Megrendelés visszaigazoláson feltüntetésre került. Ettől el lehet térni a Megrendelő és a Szállító által szóban vagy írásban kötött egyéb megállapodása esetén.

4. Minőségi kifogás

A megrendelő az esetleges minőségi hibát a termék átadását követően haladéktalanul köteles a szállítóval írásban közölni, szavatossági igényét megjelölni. Ennek elmulasztása esetén – a csomagolásra vagy szállításra hivatkozással – a későbbiekben kárigényt nem terjeszthet elő. A minőségi átvétel alapja a minőségi bizonylat. A csomagolt árut a szállító vagy a fuvarozó jelenlétében kell átvenni.

 5. Fizetési feltételek, tulajdonjog

A Megrendelő a Megrendelés visszaigazolásban lévő fizetési feltételeknek megfelelően átutalás vagy készpénz útján fizeti meg a termék vételárát a Szállító számlája alapján. Szállító a termék teljes vételárának és egyéb költségeknek (pl. szállítási költség amennyiben külön került felszámításra) kiegyenlítéséig a termékek tulajdonjogát fenntartja.

6. Kötelező jótállás

A Szállítót a 151/2003. Korm. rendeletben meghatározott termékekre vonatkozóan, az ott meghatározott feltételek fennállása esetén a Polgári Törvénykönyv és a 151/2003. Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.
A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy a termék üzembe helyezésével kezdődik.
Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály az alábbi kötelező jótállási időtartalmat ír elő:

A jótállás időtartama:

a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

c) 250 000 forint eladási ár felett három év


melynek kezdő időpontja a termék a Fogyasztónak történő átadásának a napja. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

7. Felügyelő hatóságok

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (adatvédelmi ügyek)
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (fogyasztóvédelmi ügyek)
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677

8. Felelősség

A weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szállító nem vállal felelősséget.
Az Ügyfél, Megrendelő a weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szállító nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
Szállító kizár minden felelősséget a weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél, Megrendelő teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, szállító ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

9. Szerzői jogok

A weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szállító a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a weboldalon, valamint a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
A weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából csak Szállító előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek, Megrendelőnek a weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

10. Egyéb szabályok, információk

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani.

Körösladány, 2023. január 1.
META Vasipari Kft.
5516 Körösladány, Híd tér 1.

×

Cart